Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka), Kocaeli